Wojna Światów - Battle of The Royal Lake

Kategoria: eventy 11 miesiący temu (2018-02-16 10:12) , przez admin (Florian Radziej)

Serdecznie zapraszamy na siódmą edycję jednej z największych imprez paintballowych w Polsce. Wojna Światów będzie pod tytułem Battle of the Royal Lake

Serdecznie zapraszamy na siódmą edycję jednej z największych imprez paintballowych w Polsce. Wojna Światów będzie pod tytułem Battle of the Royal Lake

Podział stron na siły Polskie vs Siły Unii Europejskiej zostanie ustalony na miejscu.

Impreza odbędzie się na prywatnym terenie dwóch jezior w Myślinie (opolszczyzna) przy ul.Parkingowej. Adres Myślina ul.Parkingowa.( Teren znajduje się bezpośrednio przy dobrej asfalowej drodze pomiędzy miejscowościami Krasiejów,Myślina,Kolonowskie.

Event będzie trwał dwa dni(sobota i niedziela) lecz można już będzie przyjechać w piątek.

Organizatorem Wojny Światów jest firma Bunker Paintballhttp://bunkerpaintball.pl/
oraz Stowarzyszenie Paintballowy Klub Sportowy Biedroneczki

Pod wydarzeniem będziemy regularnie publikować informacje oraz atrakcje które będą na imprezie.

KONTAKT
mail info@bunkerpaintball.pl
tel (0048) 534 322 582 - mówimy po angielsku i niemiecku

BAZA PIT STOP HP - Manta - Diving, Paintball & Mine Rescue Equipment
SPREŻARKA + BANK POWIETRZA – Bunker Paintball
OBSŁUGA HP - Goro Paintball Zone Bieruń
PROWADZENIE SCENARIUSZY - Artur Nagroda

FPO - Gramy TYLKO na kulkach zakupionych na miejscu.Kulki paintballowe będą najwyższej jakości w szerokim asortymencie w cenach dostępnych tylko na imprezie.
WYPOŻYCZENIE SPRZĘTU - Na miejscu można będzie wypożyczyć sprzęt do gry oraz umundurowanie ,dostępne będą markery mechaniczne i elektryki. Cena za wypożyczenie kompletu marker mechaniczny,maska ,mundur - 30zł ( 8 euro) na dzień.Markery elektryczne prosimy rezerwować wcześniej.

SERWIS
Na miejscu stanie profesjonalne stanowisko serwisowe z dostępnymi akcesoriami do wszystkich markerów.

OPRAWA OŚWIETLENIOWA I MUZYCZNA - DJ Bigllo

WPISOWE - 140zł (34euro)za 2 dni płatne na konto lub 20zł (5 euro) przedpłaty płatne na konto reszta 120zł na miejcu ( opcja dla graczy niezdecydowanych lub chcących zarezerwować miejsce) lub również 140zł (34 euro)płatne na miejscu w punkcie rejestracji.Możliwe uczestnictwo jednodniowe 100zł (26 euro)tylko za sobotę, 60zł (16 euro)tylko za niedzielę Na życzenie wystawiamy fakturę .

NR KONTA -Uczestników którzy zdecydują się na wpłatę na konto prosimy o przesyłanie na nr Raiffeisen Bank
35 1750 0012 0000 0000 2972 5705 koniecznie z podaniem imienia i nazwiska oraz dopisania - Zaliczka na organizację imprezy paintballowej Wojna Światów.


ZAPLECZE SANITARNE - na miejscu ,ubikacje,woda bieżąca

SKLEPY - Na miejscu będzie sklep paintballowy Kansus http://kansus.pl/ . Zainteresowane sklepy paintballowe i inne chcące wystawić się na imprezie proszone są o kontakt telefoniczny lub o wiadomość pod Wojną Światów.Jesteśmy otwarci na stoiska promocyjne.

KULKI PAINTBALLOWE - Kulki będą markowe i najwyższej jakości w cenach od 120 (30euro) do 180zł (43euro)za karton 2000 kul.

POLE NAMIOTOWE W cenie wpisowego jest pole namiotowe nad jeziorem przy plaży oraz pole namiotowe w lesie.Dostęp do prądu jest również w cenie wpisowego.Prosimy zabrać ze sobą przedłużacze.

KAJAKI - Resort pod Lasem http://www.podlasem.eu/ W cenie wpisowego przy plaży będzie dostępnych 5 - 6 dwuosobowych kajaków.Można przywieżć swoje środki pływające typu łódka,ponton,kajak.

CATERING - Restauracja Bajka http://hotelbajka.com/

CO JESZCZE W CENIE WPISOWEGO.
- oprawa pirotechniczna .
- dwa wojskowe wozy ciężarowe ,pojazd opancerzony BRDM, pojazdy paintballowe Buggy i Bestia 
- DJ Party z Dj Bigllo https://www.facebook.com/Dj.Bigllo/
- liczne konkursy 
- opieka ratownika medycznego
- darmowe uczestnictwo podczas wieczornych imprez dla osób towarzyszących.
- doświadczeni sędziowie

PLAN IMPREZY
Piątek 8 czerwiec
Możliwość przyjazdu od godziny 12.00 rejestrowania się, rozbicia namiotów i integracji. Polecamy w okolicy do 10 km. największy park z dinozaurami w Europie Jurapark Krasiejów, Liczne przystanie kajakowe.Spływy doliną rzeki Mała Panew,w pobliżu kręgielnia,restauracje i gospodarstwa agroturystyczne. Linki podamy pod wydarzeniem.

Sobota 9 czerwiec
8.00 rozpoczęcie rejestracji
10.00 - 18.00 - Scenariusze z przerwą obiadową
Scenariusze odbędą się wokół drugiego jeziora i przylegającym lesie.
18.00 - 01.00 Konkursy,integracja,Dj.Party.

Niedziela 10 czerwiec
10.00 - 15.00 Scenariusze
W tym 3 światowa edycja Water Paintball https://www.youtube.com/watch?v=kkC2wJB8a7M oraz scenariusze na ruinach i moście pomiędzy jeziorami.
15.30 Zakończenie Wojny Światów

BAZA NOCLEGOWA POZA TERENEM 
Polecamy 
http://www.bunkerpaintball.pl/ nasza agroturystyka - już zarezerwowana.
http://hotelbajka.com/restauracja-opole-lubliniec-turawa-ozimek/
http://www.podlasem.eu/
http://www.juraparkkrasiejow.pl/
http://www.restauracja-markus.pl/
http://www.dzikachata.pl/?PHPSESSID=e67e5b1c14b37d69b6b78715d265277b
Oraz okoliczne gospodarstwa agroturystyczne w krainie dinozaurów czyli gminy Dobrodzień,Kolonowskie oraz Ozimek

Plan imprezy może ulec niewielkiej zmianie uwzględniając ilość uczestników i warunki atmosferyczne.Osoby które zadeklarują swoje uczestnictwo a wpisowe będą wpłacać na miejscu proszone są o potwierdzenie swojego udziału pod wydarzeniem lub w wiadomości czy mailowo.
Impreza odbędzie się jeżeli będzie minimum 150 uczestników.


https://www.facebook.com/events/2022370021338968/We cordially invite you to the seventh edition of one of the largest paintball events in Poland. War of the Worlds will be titled Battle of the Royal Lake

The division of pages into Polish forces vs EU forces will be determined on the spot.

The event will take place in a private area of two lakes in Myślin (Opole region) at ul.Parkingowa. Address Myślina ul.Parkingowa. (The area is located directly on a good asphalt road between the villages of Krasiejów, Myślina and Kolonowskie.

The event will last two days (Saturday and Sunday) but you can already arrive on Friday.
The organizer of the World War is Bunker Paintball http://bunkerpaintball.pl/
and Paintball Association Sport Club Biedroneczki

Under the event, we will regularly publish information and attractions that will be at the party.

CONTACT
mail info@bunkerpaintball.pl
tel (0048) 534 322 582 - we speak English and German

PIT STOP HP BASE - Manta - Diving, Paintball & Mine Rescue Equipment
COMPRESSOR + AIR BANK - Bunker Paintball
HP HANDLING - Goro Paintball Zone Bieruń
CONDUCTING SCENARIOS - Artur Nagroda
FPO - We play ONLY on balls bought on site. Paintball balls will be of the highest quality in a wide range at prices available only at the party.
RENTING EQUIPMENT - On-site equipment and uniforms can be rented, mechanical markers and electrics will be available. The price for renting a set of mechanical marker, mask, uniform - PLN 30 (8 euros) per day. Electric parking devices should be reserved in advance.

SERVICE
A professional service station with available accessories for all markers will be on site.

LIGHTING AND MUSIC LUMING - DJ Bigllo

ENTRY FEES PLN 140 (34 euros) for 2 days paid to the account or PLN 20 (5 euros) prepayments payable to the rest account PLN 120 on the spot (optional for undecided or wanting to reserve seats) or also PLN 140 (34 euros) payable on site at the registration point. Possible one-day participation PLN 100 (26 euros) only for Saturday, PLN 60 (16 euros) only for Sunday. On request, we issue an invoice.

No ACCOUNT - Participants who decide to make an account, please send to Raiffeisen Bank
35 1750 0012 0000 0000 2972 5705 with the first and last name and adding - Advance for the organization of the World Warball paintball event.
SANITARY FACILITIES - on site, toilets, running water.

SHOPS - The Kansus paintball shop http://kansus.pl/ will be available on site. Interested paintball shops and others wanting to show up at the party are asked to contact us by phone or for a message at the World War. We are open to promotional stands.

PAINTBALL BALLS - Balls will be branded and of the highest quality at prices from 120 (30 euros) to 180 zlotys (43 euros) for a cardboard box 2000 balls.

TENT FIELD The entrance fee is a campsite by the lake near the beach and a campsite in the forest. Access to electricity is also included in the entry fee. Please take with you extension cords.

KAJAKI - Resort at the Forest http://www.podlasem.eu/ The price of the entry fee at the beach will be 5 - 6 double kayaks. You can bring your floating equipment like a boat, pontoon or kayak.

CATERING - Bajka Restaurant http://hotelbajka.com/

WHAT IF YOU HAVE AN ENTRY PRICE.
- pyrotechnic frame.
- two military trucks, a BRDM armored vehicle, Buggy and Beast paintball vehicles
- DJ Party with DJ Bigllo https://www.facebook.com/Dj.Bigllo/
- numerous competitions
- medical paramedic care
- free participation during evening events for accompanying persons.
- experienced judges
PARTY PLAN
Friday 8 June
The possibility of arriving from 12.00 hours of registration, pitching and integration. We recommend around 10 km in the area. the largest park with dinosaurs in Europe Jurapark Krasiejów, Numerous canoe marinas. Canyons in the Mała Panew river valley, nearby bowling, restaurants and agritourism farms. We'll provide links to the event.

Saturday 9 June
8.00 start registration
10.00 - 18.00 - Scenarios with a lunch break
Scenarios will be held around the second lake and adjacent forest.
18.00 - 01.00 Contests, integration, Dj.Party.
Sunday 10 June
10.00 - 15.00 Scenarios
Including the 3rd world edition of Water Paintball https://www.youtube.com/watch?v=kkC2wJB8a7M and scenarios on the ruins and the bridge between the lakes.
15.30. End of the World War

ACCOMMODATION OUTSIDE THE TEREST
recommend
http://www.bunkerpaintball.pl/ our agritourism - already booked.
http://hotelbajka.com/restauracja-opole-lubliniec-turawa-ozimek/
http://www.podlasem.eu/
http://www.juraparkkrasiejow.pl/
http://www.restauracja-markus.pl/
http://www.dzikachata.pl/?PHPSESSID=e67e5b1c14b37d69b6b78715d265277b
And
the surrounding agritourism farms in the land of dinosaurs, ie the municipalities of Dobrodzień, Kolonowskie and Ozimek

The event plan may be slightly changed taking into account the number of participants and atmospheric conditions. People who declare their participation and the entry fee will pay on the spot.

https://www.facebook.com/events/2022370021338968/


NAJNOWSZE WPISY


Bunker Paintball

6 miesiący temu (2019-07-07 22:23) , przez admin (Florian Radziej)

Nasze pola z lotu ptaka


Nowe atrakcje już dostępne!

8 miesiący temu (2019-05-22 12:01) , przez admin (Florian Radziej)

Zapraszamy do wynajmu Football Dart oraz Zjeżdżalni!!!


Przebrania "Gang Maskotek"

9 miesiący temu (2019-04-09 11:14) , przez admin (Florian Radziej)

Przebrania dostępne na naszym Polu!!!POZOSTAŁE WPISY

Zabawa z nami to doskonały sposób na spędzenie wolnego czasu - mamy wiele do zaproponowania!